ส่งมอบงาน


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ก่อเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานจับเซี้ยมและงานฉาบต่อไป

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม