วันที่ 18 มีนาคม 2564

ความคืบหน้า 80%

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ขึ้นงานหลังคาเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานเทพื้นและก่อผนังห้อง

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดงาน

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม