ต่ อ เ ติ ม : ห้องครัว และ หลังคาที่จอดรถหน้าบ้าน

ม.เจริญสุข อ.เมืองราชบุรี






วันที่ 11 ธันวาคม 2564

ส่งงานเสร็จเรียบร้อย
12/ 14
13/ 14
14/ 14
15/ 14
16/ 14
17/ 14
18/ 14
19/ 14
20/ 14
21/ 14
22/ 14
23/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

งานโครงหลังคาส่วนด้านหน้าบ้าน
1/ 17
2/ 17
3/ 17
4/ 17
5/ 17
6/ 17
7/ 17
8/ 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 17
10/ 17
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

งานหลังคาหน้าบ้านและหลังคาครัวเสร็จเรียบร้อย
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
12/ 14
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 มิถุนายน 2564

เข้าแบบเตรียมพร้อมเทคาน

1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เตรียมสั่งของเข้าหน้างาน

1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่



ต่อเติม