ต่ อ เ ติ ม ครัวหลังบ้านและหลังคาโรงจอดรถหน้าบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านเจริญสุข อ.เมืองราชบุรีวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เปิดงาน
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม