ต่ อ เ ติ ม งานรั้วโครงเหล็กพร้อมคานกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดบางลี่ อ.เมืองราชบุรีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

งานทาสีรั้ว
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 30 มกราคม 2565

งานติดตั้งเหล็ก รั้วลูกกรงเหล็กรอบบ้าน
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 16 ธันวาคม 2564

งานรั้วโปร่ง โครงเหล็ก
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เปิดงาน
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม