ต่ อ เ ติ ม : รื้อถอน และต่อเติม ห้องครัว

หมู่บ้านชิตชัย 16 อ.เมืองราชบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2565

ส่งมอบงาน
1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 10
10/ 10
11/ 10
12/ 10
13/ 10
14/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

งานหลังคาเสร็จเรียบร้อย ก่ออิฐผนัง

1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รื้อถอน และเทปูนพืัน

1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม