ต่ อ เ ติ ม : งานฐากรากและตอม่อรับ บ้านตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 3x7.5 ม และงานเทพื้น

บ้านหนองตาเนิด อ.จอมบึง ราชบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2565

ส่งมอบงาน
1/ 10
2/ 10
3/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม