ต่ อ เ ติ ม : ห้องขนาด 3x5 m แผ่นหลังคาพียูโฟม

หมู่บ้านชีวา2 หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี


วันที่ 1 มี.ค. 65

โครงหลังคาเสร็จแล้ว
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม