ต่ อ เ ติ ม : หลังคา และ โครงเหล็กทาสีดำ

บ้านสิงห์ อ.โพธาราม

วันที่ 1 กันยายน 65

ส่งงานเสร็จเรียบร้อย

1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม