ต่ อ เ ติ ม : โรงจอดรถหน้าบ้าน

ม.เจริญสุข อ.เมืองราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 65

งานติดตั้งโครงหลังคา

1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม