วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เตรียมส่งมอบบ้าน

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

งานเพิ่มจากตัวบ้าน

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

งานวางระบบน้ำทิ้งเพื่อลงทางน้ำทิ้งสาธารณะ

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 มิถุนายน 2563

งานปูกระเบื้องพื้นห้อง

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

งานฝ้าเพดานพร้อมหลุมฝ้า 1 หลุม

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 เมษายน 2563

ฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 เมษายน 2563

ฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 มีนาคม 2563

ก่ออิฐ 70%

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 มีนาคม 2563

งานมุงหลังคาซีแพคโมเนีย เสร็จเรียบร้อย

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 มีนาคม 2563

งานมุงหลังคาซีแพคโมเนีย และเตรียมงานก่ออิฐและงานติดตั้งวงกบต่อไป

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2563

เตรียมงานมุงหลังคาซีแพคโมเนีย และเตรียมงานก่ออิฐและงานติดตั้งวงกบต่อไป

1 / 2
2 / 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2563

งานโครงหลังคา

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2563

งานโครงหลังคา

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 มกราคม 2563

งานโครงสร้างฐานราก เทฟุตติ้ง

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 มกราคม 2563

งานโครงสร้างฐานราก

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 มกราคม 2563

เทคาน วางท่อป้องกันปลวก

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

เข้าแบบคาน

1 / 2
2 / 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

เทฟุตติ้ง

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

เตรียมงานเทรากฐาน

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

9.09 น.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

บ้านชั้นเดียว

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

บ้านชั้นเดียว

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

P1F002 แบบบ้านชั้นเดียว

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม