ก่ อ ส ร้ า ง :: โรงเลี้ยงวัว

เขาขวาง อ.โพธาราม


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ก่อฉาบ เทรางอาหาร ภายในเสร็จเรียบร้อย

เตรียมงานกั้นคอกต่อไป

1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานขึ้นโครงหลังคาเตรียมมุง ใช้แผ่นเมทัลชีส
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ตีฝัง ลงตอม่อ
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม