วันที่ 21 มิถุนายน 3565

งานปูกระเบื้อง
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 มีนาคม 3565

งานมุงหลังคาซีแพคโมเนีย
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 มีนาคม 3565

งานโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อย
1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
15/ 18
16/ 18
17/ 18
18/ 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

งานพิธีขึ้นเสาเอก
1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 กันยายน 2564

งานฐานราก และคานคอดิน
1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 16
12/ 16
13/ 16
14/ 16
15/ 16
16/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม