ก่ อ ส ร้ า ง :: บ้านชั้นเดียว

บ้านหนองกวางใหม่ อ.จอมบึง ราชบุรี


วันที่ 20 มิถุนายน 2565

งานปูกระเบื้อง และงานผ้าเพดาน
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

งานฝ้าเพดาน
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 มีนาคม 2565

งานโครงหลังคา
1/ 3
2/ 3
3/ 3
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 มีนาคม 2565

งานโครงสร้างพื้นฐาน
1/ 21
2/ 21
3/ 21
4/ 21
5/ 21
6/ 21
7/ 21
8/ 21
9/ 21
10/ 21
11/ 21
12/ 21
13/ 21
14/ 21
15/ 21
16/ 21
17/ 21
18/ 21
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
19/ 21
20/ 21
21/ 21
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

งานเทคอนกรีตฐานราก
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
12/ 14
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม