บ้านชั้นเดียว

บ้านหนองศาลเจ้า อ.จอมบึง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

งานโครงสร้าง
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

งานเทคอนกรีตคาน
1/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

งานตีผัง
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่



ต่อเติม